نوشته‌ها

آخرين توصيه هاى دكتر مجرى ، شب قبل از آزمون

آخرين توصيه هاى دكتر مجرى ، شب قبل از آزمون هاى بزرگ از جمله پره انترنى، رزيدنتى ، ارشد توصيه هاى دكتر مجرى براى نحوه تست زنى سر جلسه آزمون پره انترنى      …