نوشته‌ها

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در قم

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در قم 12 و 13 اسفند ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در مشهد

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در مشهد 6 و 7 اسفند ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در تنکابن

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در تنکابن 14 و 15 بهمن ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در اصفهان

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در اصفهان 2 و 3 دی ماه 95