مصاحبه دكتر مجرى با خانم دكتر عليبيگى

مصاحبه دكتر مجرى با خانم دكتر عليبيگى عضو گروه مشاوره دكتر مجرى براى ازمون رزيدنتى ٩٥ كه موفق به كسب رتبه ١٠ امتحان رزيدنتى شدن ايشون درحال حاضر بعنوان پشتيبان، در گروه مشاوره رزيدنتى دكتر مجرى فعاليت ميكنند   …

نكاتى كه حتما بايد سر جلسه امتحان رزيدنتى رعايت كنيد.

    آخرين توصيه هاى دكتر مجرى، روز قبل از آزمون رزيدنتى ٩٦ نكاتى كه حتما بايد سر جلسه آزمون رزيدنتى رعايت كنيد  

يك توصيه بسيار حياتى براى مبارزه با استرس

 يك توصيه بسيار حياتى دكتر مجرى، براى مبارزه با استرس ، ٢ ماه مانده به آزمون رزيدنتى ارديبهشت ٩٥ مصاحبه خودمانى دكتر مجرى با رزيدنت راديولوژى و بررسى خاطرات روزهاى پر استرس قبل امتحانهاى بزرگ     …

آخرين توصيه هاى دكتر مجرى ، شب قبل از آزمون

آخرين توصيه هاى دكتر مجرى ، شب قبل از آزمون هاى بزرگ از جمله پره انترنى، رزيدنتى ، ارشد توصيه هاى دكتر مجرى براى نحوه تست زنى سر جلسه آزمون پره انترنى      …

توصيه هاى دكتر مجرى در فاصله ٢ ماه تا آزمون رزيدنتى

توصيه هاى دكتر مجرى در فاصله ٢ ماه تا آزمون رزيدنتى ارديبهشت ٩٥ نحوه برنامه ريزى دقيق و لحظه به لحظه براى دوره ١ ماهه كل دروس همراه با مصاحبه با رتبه ٩٦ آزمون سال ٩٤   …